Vilius Masilionis

Aukštaitija

Aukštaitija – tai mano  gimtas kraštas.
Čia  teka  Šuoja,  Kupa  ir Upytė…
Jos  tartum  drobėse  išaustas  raštas.
Čia kviečiame  svečius  apsilankyti…Srovena  čia  Nevėžis, Svalia, Virinta
Ir  Nemunėlis  sraunus  teka,
Vingiuoja  Istras ,Mūša, Širvinta,
Ir žmonės  tarmiškai  čia  šneka.

Čia  Labanoro giria  ošia
Ir  Šimonių  miškai  žaliuoja,
Jie  Aukštaitiją  gražiai  puošia.
Ir žydri  ežerai čia  tyvuliuoja:

Tai   Drūkšiai,  Dukštos  ir  Dubingiai.
Vilioja  kalvelės  ir  margos  pievos.
Ir  žmonės  ir  paukščiai  gyvena  laimingai.
Juos  laimina  pats Viešpats  Dievas.

Čia  mano ir tavo  Aukštaitija,
Kurioj  mes  gimėme  ir  augom.
Tai  mūsų  brangi  tėvonija.
Todėl  mes  ją mylim  ir  saugom.

Daina Lietuvai

Graži  tu  mano, brangi  šalele.
Su srauniom upėm, žydrais ežerais.
Tave apdainuoju, miela  žemele,
Kartu su lakštutėm  ir  jųjų  balsais.

Turtinga tu kalvom,ūksmingais miškais,
Skaisčia saulute ir giedru dangum,
Ir parkais,alėjom,saulėtais takais,
Turtinga ir savo laimingu žmogum.

Lai skamba tau dainos ir niekad netyla,
Tu daugel per amžius kentėjai.
Tavo raudos su paukščiais į dangų pakylę.
Per pasaulį jas neša,nerimstantys vėjai.

Lai žino pasaulis apie mūs šalelę.
Kokia ji graži ,darbšti ir didinga.
Kiekvienas jaučiam čia savo  dalelę.
Tad klestėk tu laisva ir laiminga.

Kalėdos

Tą tylią naktį mėnesienoj
Sužybo Betliejuj ryški žvaigždelė,
Ten prakartėlėje ant šieno,
Jau plaka kūdikio širdelė.

Šventoji čia mergelė Marija
Pagimdė sūnų:Jėzų Kristų,
Kad neužgęstų meilės žarija
Ir žmonija į nuodėmę nekristų.

Skubėkit visi piemenėliai
To didžiojo stebuklo pamatyt.
Ten tarp karvyčių,avinėlių,
Mažyčio kūdikėlio aplankyt.

Čia gimęs Jėzus kūdikėlis,
Jau greit palaimins jus visus.
Iš nuodėmių sunkių pakėlęs,
Jis padalins tikėjimo vaisius.

Džiaugias visi šventu kūdikėliu,
Gražiai ir šventiškai jie apsirėdę.
Jam meldžias rytą atsikėlę.
Ant slenksčio Šventosios Kalėdos.

Metų laikai

Saulutė žemę jau pažadino
Ir nuprausė žemelę debesėlis.
Artojus į laukus jau ragina,
Parskridęs linksmas vieversėlis.

Gandrai parskride,linksmai kleketuoja.
Dangus jau skendi ežere.
Raiba gegutė miške užkukuoja,
Pražydo purienos ,štai aure.

Jau čiulba lakštutės žaliam sode,
Jurginai pražydo margam daržely.
Įstrigo boružė ramunės žiede,
Žaliuoja sviruoklis berželis.

Ir liepos skleidžia svaigų kvapą,
Paukšteliai išveda vaikus,
Mes grožimės gražiais kaštonų lapais,
O saulė kviečia į javų laukus.

Štai pūčia jau vėsesnis vėjas,
Gandrai palieka savo gūžtas.
Ant slenksčio mina štai rūgsėjis;
Nuo obuolių net šakos lūžta.

Pagelte lapai mums po kojom čeža
Visus jau prausia ikirus lietus.
Mes gausų derlių į namus jau vežam.
Ruduo žiemužei atkelia vartus.

Žiema jau barsto baltą sniegą
Ji su šaltuku kartu atėjo.
O žemė po sniegu jau saldžiai miega.
Nuo šalčio medžiai,tvoros supoškėjo.

Štai pūgos ir speigai jau siaučia.
Ant langų pražydo ledo gėlės,
Bet žemelė jau nujaučia,
Greit ateis pavasarėlis.