Adelė Danguolė Samulionienė

Mūsų vėliava

Ant Gedimino gražaus kalno
Tu didingai plevėsuoji,
Mūsų brangioji trispalve.
Nesunaikino Tavęs per

Penkiasdešimt metų,
Nors labai to siekė.
Daug žmonių nukentėjo,
Lageriuose kalėjo –

Likai mums išsaugota.
Prie prezidentūros
Aukštai iškelta,
Garbingą sargybą neši.

Per šventes padabiname
savo namus. Mūsų
Trispalvė – šventa.

Mieliausias kampelis

Ten gražiausiai gegutė kukuoja,
savo malonų, ilgesingą kū kū.
Taip gražiai darželiai ten žaliuoja
tai vis mūsų mielų mergelių.

Jų rūtelės visų žaliausios,
lelijų, pinavijų žiedai skaisčiausi,
balsai mergelių skambiausi,
armonikos garsai sklinda toliausiai.

Mūsų kampelis brangiausias,
neužmirškim širdžiai mieliausio,
aplankykim nors trumpam,
aprodykim anūkam, vaikam.

Kiekvienas atsimenam nevienodai
ir vertinam visi skirtingai.
Menam tai, kas mieliausia širdžiai,
ir lieka prisiminimai ilgesingi.