Liudvikas Kemeklis

Ruduo miške ir…širdy

Ruduo miške – tai mistinė medžių egzotika:
keli beržai – grybienos pilkos daržai –
jau miršta pasenę…

Išbarsčiusios negimusius savo vaikus,
eglės vienuolės liūdnai gyvena…
Ruduo miške. Ruduo širdy.
Ruduo…

Miške po audros

Pašėlusios vėtros sutramdė griausmus.
Išblukusius debesis vikriai išblaškė.
Šviesa, prasiskverbus pro lapų tinklus,
Žaliais spinduliais uogienojus aptaškė.

Atkutus tyla tuoj miškan atskubėjo.
Ištižę šešėliai sukluso staiga.
Tik šilo berželiai kuždėjos be vėjo,
Matyt, netikėjo audros pabaiga.

Pavargus diena greit užsnūdo palaukėj.
Toli virš miškų suliepsnojo žara.
Tai ko, drebulėle, dar virpi visa?
Audra nužaibavo, – negrįš daugiau čia.

Metų laikai

Ant upės ledo čiuožia vėjas.
Su snaigėm sukasi ratu.
Lyg būtų ką įsimylėjęs,
Ant upės ledo čiuožia vėjas.
Jis švilpia, dūksta kaip pašėlęs!
Nors šalta – jam, matyt, smagu.
Ant upės ledo čiuožia vėjas.
Su snaigėm sukasi ratu.

Pražydo pirmosios žibutės
Ir išsibarstė pabaliais.
Pažvelk, kaip spindi jų akutės!
Pražydo pirmosios žibutės.
Kai jas apsems šviesa saulutės
Daugiau žiedų gal prasiskleis?
Pražydo pirmosios žibutės
Ir išsibarstė pabaliais.

Kai žydi soduos jazminai,
Tai negali nesigėrėti.
Juk vasaros tai pranašai,
Kai žydi soduos jazminai!
Kokie žiedai! Kokie kvapai!
Visi jais esam sužavėti.
Kai žydi soduos jazminai,
Tai negali nesigėrėti.

Štai krenta lapai nuo šakų.
Paukšteliai slepiasi nuo vėjo.
Kur tik pažvegsi – vis nyku:
Štai krenta lapai nuo šakų.
Širdy man liūdna ir gaudu:
Nejaugi vasara praėjo?
Štai krenta lapai nuo šakų…
Paukšteliai slepiasi nuo vėjo…

Saulėlydis gimtinėje

Nusviro saulė už miškų.
Virš jų dangus paraudonavo.
Alyvų krūmas už langų
Vėsa gaivina žiedus savo.

Tik paukščiai blaškos išsigandę,
Nes sutemos visai arti,
O jie – nakvynės vis neranda,
Tai klykia baimės paimti.

Antai visai visai sutemo:
Rausvos padangės nematyt.
Apsėmė rūkas pievas kaimo.
Eiva, po rūką pabraidyt!

Jūra naktį

Jūra paskendo tamsos jūroj,
mėnuo apvirto Paukščių upėj.

Mėnuo, klajūne, tu nejuokauki,
o ko skubiausiai į krantą plauki!

Mėnuo į dugną skęsta,
žvaigždės iš lėto gęsta.

Miglos ištirpo jūroj –
jūroj šviesos spindulių.
Labas rytas, jūra!

Tyrų vėjas

Pakalnėj nušuoliavo vėjas!
Ir visas miškas pagyvėjo,
Ir medžių choras nuskambėjo!..
Ir vis nuo laisvo tyrų vėjo…

O jis vis šėlsta, nenurimsta:
Vienam į plaukus įsivels,
Kitam į skverną įsitvėręs
Ilgai ilgai jo nepaleis.

Ir bangos šniokščia – ir nuo vėjo;
Nuo jo ir debesys aukštai
Lengvai lengvai tolyn nuskriejo
Ir dingo, kur aukšti kalnai…

Paskutinė viltis

O vakar viltis paskutinė pražuvo!
Šiandieną – pirma nevilties man diena…
O kiek jų dar bus – pasakyt nieks nežino.
Bet man ir vienos šios dienos – jau gana!

Iš senatvės dienoraščio

Besemdams vandenį iš valties
save vis guodžiu, raminu:
kiek mūsų buvo čia žūklauta!
Dabar abu – seni seni…
Gerokai esame sunykę,
bejėgiai – ką ir besakyt…
Tiktai žuvėdros mums dar klykia,
tai ačiū jums, kad esat šičia.

Atsisveikinimas su jūra

Nešu aš saujoj baltą baltą kopų smėlį,
Bangų plakimą švelnų širdyje;
Nešu aš saujoj jūros tyrą mėlį,
Kuris kasdien apglėbdavo mane.

Tėvynės jūra, dar pabūkim trise:
Gimtine mano – tu ir aš – drauge!
Man leisk priklaupt ant mielo tavo kranto
Ir pabučiuoti mielą žemę šią.

Sudie, o jūra! Iškeliauju vėlei,
Palikdamas giliam giliam skausme…
Atsiųsk žuvėdrą man paguosti sielą,
Ir mintimis sugrįžt dar pas tave.

Nešu aš saujoj baltą baltą kopų smėlį,
Bangų plakimą švelnų širdyje;
Nešu aš saujoj jūros vėsų mėlį,
Kuris dažnai gaivindavo mane